170908 Krems Plakat low

LIVING IN ART BRUT

123 Works from the HANNAH RIEGER Collection

September 8 to Oktober 23, 2017
museumkrems, Körnermarkt 14, 3500 Krems/Donau
Part of GLOBART Academy 2017
Lange Nacht der Museen, Oktober 7, 2017
www.museumkrems.at | www.globart.at

 

 

 

Photos of the exhibition

Photos © Maurizio Maier | www.detailsinn.at

 

 

 

Photos of the opening

Photos © Doris Kucera | www.doriskucera.at

 

 

 

All Photos © Doris Kucera | www.doriskucera.at